Skip to main content

در مقاله قبلی، در مورد نصب و راه اندازی کافی اسکریپت بحث کردیم. در این مطلب، قصد داریم تا در مورد متغیر ها صحبت کنیم. متغیر ها و عملگرها، در همه زبان های برنامه نویسی ساخت یافته، از اهمیت ویژه ای برخوردارند. اکنون، انواع متغیر و سپس علمگرهای ریاضی  و منطقی را بررسی میکنیم.

انواع متغیر ها

متغیرها در کافی اسکریپت، همانند روبی و جاوااسکریپت هستند. در این زبان، متغیرها از نوع عدد صحیح، عدد ممیز شناور ، کاراکتر و رشته کاراکتری هستند. همچنین، متغیرهای بولین هم در این زبان استفاده می شوند. در واقع، این انواع متغیرها، در تمامی زبانها مشترک هستند ولی نوع تعریف آنها متفاوت است.

روش تعریف متغیر ها در کافی اسکریپت :

برای آن که ببینیم متغیر ها در کافی اسکریپت چگونه تعریف می شوند، یک فایل با نام variables.coffee ایجاد میکنیم. سپس درون فایل خود این چنین مینویسیم :

a = 2
b = 2.0
c = "Hello"
d = true

متغیر a که ممیز ندارد، از نوع عدد صحیح ( = Integer) و متغیر b که دارای ممیز است، از نوع ممیز شناور ( = Floating Point) و متغیر c که محتوایش درون کوتیشن مارک قرار گرفته، از نوع رشته ( = String) و متغیر d که مقدار true اختیار کرده است، از نوع بولین ( = Boolean) است. پس همانطور که دیدید، میتوانیم این گونه برای هر کدام از متغیر ها تعریف بیاوریم :

  • عدد صحیح : اعدادی که جزء اعشاری ندارند، و از منفی بی نهایت تا مثبت بی نهایت ادامه می یابند.
  • ممیز شناور : اعدادی که جزء اعشاری دارند ، و از منفی بی نهایت تا مثبت بی نهایت ادامه می یابند.
  • کاراکتر/رشته : مقادیر متنی که درون کوتیشن مارک (” “) قرار می گیرند.
  • بولین : متغیرهای منطقی هستند که تنها دو مقدار true ( = درست) و false ( = غلط) را اختیار میکنند.

اکنون، با تعریف متغیرها و نحوه تعریف کردن متغیر ها در برنامه آشنا شدیم، بیایید برنامه را به جاوااسکریپت ترجمه کنیم :

var a, b, c, d;
 
a = 2;
 
b = 2.0;
 
c = "Hello";
 
d = true;

اکنون، زمان آن رسیده تا از متغیرها درون یک برنامه، استفاده کنیم. بهتر است برنامه ای بنویسیم، که مقدار دو متغیر را از ورودی دریافت کرده، سپس در خروجی نمایش دهد :

a = prompt "Value 1: "
b = prompt "Value 2: "
 
alert a + b

ترجمه این کد به جاوااسکریپت می شود :

var a, b;
 
a = prompt("Value 1: ");
 
b = prompt("Value 2: ");
 
alert(a + b);

اما مشکل اینجاست که a و b از ورودی به صورت string دریافت می شوند. حالا بحث تبدیل نوع پیش می آید. کافیست تا کد خود را به این شکل تغییر دهیم :

a = prompt "Value 1: "
b = prompt "Value 2: "
c = parseInt(a, 10)
d = parseInt(b, 10)
alert c + d

در این کد، با استفاده از تابع parseInt توانستیم تا نوع string را به int تغییر دهیم و عملیات خود را روی آن انجام دهیم. در واقع، تابع parseInt تابعی است که درون خود جاوااسکریپت اجرا می شود، و ما همچنان به یاد داریم که کافی‌اسکریپت، تنها یک پیاده سازی از جاوااسکریپت است. برای درک علمکرد این تابع هم به این صفحه مراجعه کنید. کد بالا در جاوااسکریپت به شکل زیر در می‌آید :

var a, b, c, d;
 
a = prompt("Value 1: ");
 
b = prompt("Value 2: ");
 
c = parseInt(a, 10);
 
d = parseInt(b, 10);
 
alert(c + d);

پس از متغیرها، بهتر است کمی در مورد علمگرها بدانیم.

عملگرهای ریاضی

برای استفاده از عملگرهای ریاضی، کافیست از نمادهای آنها استفاده کنیم. چهار نماد + ، – ، * و / که به ترتیب نمایانگر چهار عمل اصلی، یعنی جمع و تفریق و ضرب و تقسیم هستند. عملگر % نیز نماد «باقی‌مانده» است. در واقع این پنج عملگر، بین همه زبانهای برنامه نویسی مشترکند. همچنین = عملگر انتساب بوده، و مقداری را به متغیری نسبت میدهد، و با «تساوی» برابر نیست. برای این که ببینیم عملگر ها چگونه هستند، یک برنامه ساده نوشته و اجرا میکنیم :

a = 2
b = 3
 
alert a + b
alert b - a
alert a * b
alert a / b
alert a % b

و کد فوق در جاوااسکریپت به شکل زیر در می آید :

var a, b;
 
a = 2;
 
b = 3;
 
alert(a + b);
 
alert(b - a);
 
alert(a * b);
 
alert(a / b);
 
alert(a % b);

در کافی‌اسکریپت، یک عملگر دیگر نیز وجود دارد که از روبی به ارث برده است، و آن عملگر توان است. عملگر توان به شکل ** نشان داده می شود. یعنی در کد زیر :

a = 2
b = 3
 
alert a ** b

متغیر a به توان متغیر b میرسد. در حالی که این کد در جاوااسکریپت به شکل :

var a, b;
 
a = 2;
 
b = 3;
 
alert(Math.pow(a, b));

نوشته می شود.

عملگرهای منطقی

عملگرهای منطقی، بیشتر در دستورات شرطی به کار می روند. در واقع وقتی میخواهیم تساوی، بزرگتر یا کوچکتر بودن، درست یا غلط بودن را چک کنیم، از عملگرهای منطقی بهره می جوییم. در قسمت «ساختارهای کنترلی»، به صورت مفصل عملگرهای منطقی توضیح داده خواهند شد.